برچسب: زراعت در فضا

ناسا در فضا کاهو مي کارد !

ناسا در فضا زراعت خواهد کرد

 ناسا در پی ساختن  سیستم رشد گیاهی است که به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال  کند و به فضانوردان کمک کند تا غذای خودشان را در حین ماموریت‌شان بکارند