برچسب: ساکنان روده انسان

مغز دوم

این ایده که موجوداتی ریز در درون روده انسان بتوانند بر طرز فکر فرد تاثیر بگذارند، بیشتر به موضوعات مناسب برای فیلمهای علمی‌-تخیلی‌ شباهت دارد.