برچسب: ستارگان آسمان

باستانی

فرازمینی ها و انسان های نخستین – ارتباط ستاره اوریون و انسان ها

 این سنگها نقشه این ستاره ها در آسمان هستند .آیا حقیقتاً ممکن است که طبق نظر برخی از محققین سنگهای فلات “نبتا” همراستا با انطباق کمربند “اوریون ” درست پیش از اعتدال تابستانی در ۷,۰۰۰ سال پیش بوده باشد؟

فرازمینی ها و ستارگان – شواهدی علمی از موجودات فرازمینی

نقشه ای از ستارگان که در بناهای تاریخی دنیای باستان تکرار می شود این یک پدیده جهانیه ممکنه یک برنامه کیهانی باشه نسبتی از صورت فلکی هفت هزار سال پیش بر روی شن و سنگ