برچسب: سرعت زمان

سفر به آینده

هر چه در فضا سریع تر حرکت کنید، زمان برایتان آهسته تر خواهد گذشت و هر چه در فضا کند تر حرکت کنید زمان سریع تر خواهد گذشت.