برچسب: سرکوب ملاتونین

چشم سوم : کشف اسرار غده صنوبری

غده صنوبری، یک غده درون‌ریز کوچک در وسط مغز است که نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن دارد، از جمله تنظیم چرخه خواب و بیداری، خلق و خوی، و توسعه جنسی. همچنین، این غده به عنوان چشم سوم شناخته شده است به دلیل ارتباط آن با تجربه‌های معنوی و روحانی. 

دکتر میکیو کاکو

غده صنوبری و ۵ عملکرد مهم آن

غده صنوبری غده ای کوچک و نخودی شکل در مغز است. عملکرد آن به طور کامل درک نشده است. محققان می دانند که برخی از هورمون ها از جمله ملاتونین را تولید و تنظیم می کند.