برچسب: سیاه چاله

بشقاب پرنده به دنبال بارهای الکتریکی می گردد

اول از همه ما در این مقاله علمی شما را با صاعقه یاتخلیه بار اکترونیکی و چگونگی پدیدار شدن وقدرت اش آشنا میکنیم و به مبحث اصلی رابطه صاعقه ها با سفینه های فضایی می پردازیم

جهانهای موازی کوانتومی

جهانهای موازی کوانتومی

یا جهانهای موازی واقعا وجود دارند؟ نوعی از جهانهای موازی می تواند وجود داشته باشد که باعث سر درگمی اینشتین شده بود