برچسب: سیستم هارپ

هارپ و توهم توطئه

جو زمین از لایه های مختلفی تشکیل شده که هر یک وظیفه هایی بر عهده دارند. تروپوسفر پایین ترین بخش جو است