برچسب: طعم غذا

کیک

اگر کیک یا غذایمان بیش از حد شیرین شد، چگونه شیرینی را متعادل کنیم؟

در هنر آشپزی، توانایی تعادل بخشیدن به طعم‌ها یک مهارت اساسی است. در هر غذای متعادل، میزان مناسبی از شیرینی، تندی، شوری، تلخی، ترشی، و شوری وجود دارد.

میوه

 مزه فنگ شویی :تاثیر و طعم بر اساس ۵ عنصر در طبیعت

طعم و مزه فنگ شویی بر اساس  خوراکی ها بر اساس پنج عنصر در طبیعت می باشد. بدین معنا که ما تمام وجوه زندگی خود چه از خوراکی ها چه از چیدمان محل زندگی و کار خود همه عوامل زندگی ما بر مبنای این پنج عنصر استوار می باشد.