برچسب: عهد عتیق

تابوت عهد عتیق

‍ راز عظیم صندوق عهد

بر اساس کتاب خروج تابوت به دستور و راهنمایی خدا توسط موسی ساخته شد. این دستورات را موسی در طور سینا دریافت کرد. بر اساس عهد عتیق خدا از بین دو چروبیم که بر روی تابوت بود

داوود

دو داوود

داوود در قبیله ای که در نیمه اول قرن دهم پیش ازمیلاد زندگی می کرده . او در هیبت چوپانی که رقیب سائول و بعداً ایشبوشث