برچسب: عوامل ریسک ابتلا به بیماری

خواب رفتن دست ها

بعضی وقت ها ممکن است بر اثر فشار بر روی عصب اولنار در پشت اپی کندیل میانی آرنج باشد و یا فشار بر روی شبکه اعصاب گردنی بر اثر دنده گردنی.