برچسب: «غار میسلیا»

کشف قدیمی‌ترین فسیل انسانی مدرن در خارج از قاره‌ی آفریقا

 استخوان آراواره‌ی بالایی به همراه دندان‌های کامل، در محلی به‌نام «غار میسلیا»، بخشی از مجموعه غارهای ماقبل تاریخ در امتداد شیب‌های غربی کوه