برچسب: فرازمینی ها

فضانورد آمریکا: موجودات فضایی در دوران جنگ سردمانع بروز جنگ هسته ای شدند

فضانورد سابق آمریکایی و ششمین انسانی که قدم به سطح ماه گذاشت، مدعی شد که در دوران جنگ سرد میان اتحادجماهیر

پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا

اظهارات جدید پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا در رابطه با فرازمینی ها و ارتباط شان با زمین

او وزیر دفاع کانادا در سال ۲۰۰۰ بوده است و اظهارات جنجالی در رابطه با فرازمینی ها داشته است،البته نفس اظهار نظر در رابطه