برچسب: فراگيری زبان

فراگیری زبان از طریق مبادله اینترنتی

هر چند که پیچیدگی های دستور زبان و فراگیری یک زبان دیگر بر جای خود باقیست اما اینترنت با ظرفیت های گسترده خود در حال جایگزینی راه های قدیمی برای آموزش زبان است.