برچسب: فرگشت ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ

فرگشت انسان

با وجود این که شروع فرگشت انسان به عنوان یک موجود زنده، مانند تمام موجودات زندهٔ دیگر، به زمان پیدایش حیات بر روی کره زمین بازمی‌گردد؛ ولی به‌طور کلی واژهٔ فرگشت انسان به تاریخچهٔ فرگشت نخستی‌سانان

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ فرگشت ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .