برچسب: فلسفه متافیزیک

آشنایی با متافیزیک و علوم غریبه

متافیزیک که آن را مابعدالطبیعه نیز می نامند جزو علوم غریبه محسوب میشود که فراگرفتن آن بسیاری را دچار انحراف کرده است. در این مقاله به بررسی جنبه های مختلف این علم غریبه خواهیم پرداخت.

فیزیک کوانتوم

متافیزیک چیست؟

متافیزیک یکی از مقولاتی است که هرشخصی به میل و سلیقه و میزان اطلاعات خودش تعبییر وتفسیر می کند چون یک سیستم مشخص و واضحی وجود ندارد که متولی این موضوع باشد و اگر هم باشد خیلی فعال نیست.

فلوطین، فیلسوف نوافلاتونی الهیات مسیحی

فلسفه متافیزیک اروپایی ده ها سال است که توسط مکاتب ماتریالیستی، پوزیتیویستی، مارکسیستی و رئالیستی از میدان فرهنگی جوامع انسانی خارج شده است.