برچسب: قفسه کتاب

انرژی و اقلیم

انرژی و اقلیم به زبان ساده

اقلیم سیاره‌ ما رو به تغییر است با شتابی که در تاریخ حیات انسان در دوران‌های اخیر سابقه نداشته است. انرژی‌یی که از خورشید