برچسب: لایت ورکر

قانون جذب

به یک لایت ورکر یا رزم آور نور تبدیل شوید!

آیا ممکن هست کسی تبدیل به لایت ورکر شود؟مگر لایت ورکر ها افراد به خصوص و قدرتمندی نیستند؟هرکسی توانایی لایت ورکر شدن را دارد؟برای لایت ورکر شدن باید چه کارهایی انجام دهیم؟لایت ورکر ها چه کار هایی انجام میدهند؟

یوگا

بذر های ستاره ای – اتحاد نور

در پایان این چرخه که به خط زمانی بیداری و صعود میرسد، تعداد زیادی از ارواح آگاهی دهنده از سیارات و کهکشان های مختلف از طریق چرخه تناسخ به زمین آمده اند. برخی ازآنها از نظر بیولوژیکی در قالب انسان

عدد هفت

اعداد در ارتباط با فرشتگان

این توالی نشانه ای نمادین برای تعالی روح است ، تو گام زمینی خود را بردار ، بگذار خداوند تو را همراهی کند ، افکار شما به طور خود به خود به سوی مثبت تر شدن پیش میروند .