برچسب: لندر گم شده

فضاپیمای روزتا

لندر گم شده فضاپیمای روزتا

فضاپیمای روزتا که چند سال پیش یکی از لندرهایش را در جریان مطالعه یک اخترواره گم کرده بود،اخیرا پیدا نموده است