برچسب: ماهیت اجنه

شیطان

مسکن اجنه و شیاطین

جنیان روی زمینی سکونت دارند که ما انسانها در آن زندگی می کنیم، اغلب جمعیت آنها در خرابه، جنگل، زباله دان و جاهای نجس و گندیده و مقابر زندگی می کنند. 

شیطان

جن عاشق چیست؟

جن عاشق از اجنه سفلی میباشد و از نجاسات و خون تغذیه میکند و از آن جهت که علاقه زیادی به بدن شخص پیدا میکند به جن عاشق معروف میباشد به همین دلیل بدنبال راهی میگردد تا وارد بدن شخص گردد

جن

جن

جن، بنابر متون دین اسلام، موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای شعور، اختیار و تکلیف است. بنابر برخی آیات