برچسب: منبع سیگنال های مرموز

فرازمینی ها برای ارتباط با انسان ها سیگنال ارسال نموده اند

منبع سیگنال های مرموز اعماق کیهان؛ تمدن های فرازمینی یا عوامل طبیعی؟

برای منبع سیگنال های مرموز که از عمق فضا به سمت زمین ارسال می شود به موارد مختلف و عجیبی اشاره می گردد. در این بین طرفداران موجودات و تمدن های فرازمینی اعتقاد دارند که در پس این سیگنال ها، تمدنهای بیگانه قرار دارند.