برچسب: منطق فازی

منطق فازی

مقاله پژوهشی درباره منطق فازی حسابداری بخش اول

در حوزه حسابرسی، هر چند پژوهش‌های فازی بیشتری نسبت به حسابداری مالی انجام‌ شده است، با توجه به ویژگی حسابرسی که مبتنی بر نمونه‌گیری و قضاوت انسانی است، هدف ‌این پژوهش، معرفی نظریه مجموعه‌های...

سیستم های خبره

تعریف کامل سیستم های خبره

سیستم‌های خبره، برنامه‌های کامپیوتری‌ای هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه‌سازی می‌کنند. در واقع این نرم‌افزارها،