پ پ

برچسب: موجودات فضایی

اسرار قالی پرنده سلیمان

دست نوشته های بسیار بسیار قدیمی درباره ی سفرهای هوایی همچنین در آفریقای باستان و نیز در خاورمیانه نیز یافت شده است.

روایت پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی در کتیبه‌های سومر باستان!

بر اساس ترجمه آثار بر جای مانده از کتیبه‌های ۲۰ هزار ساله‌‌ی تمدن سومر باستان، پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی صورت گرفته است!

۸۰ سال از اعلام حمله موجودات فضایی از رادیو گذشت

۸۰ سال قبل، میلیون ها نفر از شنوندگان رادیویی، عجیب ترین خبر ممکن را شنیدند. آن زمان از رادیو اعلام شد که موجودات فضایی به زمین حمله کردنده اند.

فرازمینی ها

آیا نژاد انسان امروزی دارای فرازمینی از منظومه آلفاقنطروس است؟

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

سیگنال موجودات فضایی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی...