برچسب: موسی

موسی, بنی اسرائیل و ادیان سه گانه- مصاحبه ریچی الن با جردن مکسول, بخش سوم

ریچی الن- جردن, یکی از شنوندگان برنامه پرسیده آیا الواحی که موسی همراه خود آورد حاوی اطلاعات دی.ان.ای بودند؟