برچسب: نسبیت خاص اینشتین

از سرعت کم نور سپاسگزاریم!

تئوری مجموعه‌های نسبیت خاص اینشتین، سرعت نور را در خلاء ۳۰۰ میلیون متر بر ثانیه اعلام نموده است.

سفر به گذشته

شواهد سفر در زمان

کسی نمیتواند زمان را به خوبی تصور کند!!! شما زمان را چه تصور میکنید؟!! حتی میتوانید برای آن تصوری داشته باشید