برچسب: نظام فضایی

باغ‌های ایرانی

با غ خفته …

در تعریف فضاهای تاریخی و خاص تر در مورد باغهای تاریخی،‌که باغ خود یک فضای معماری است که با نام پردیس در تاریخ و بخصوص در تاریخ ایران بسیار از آن یاد شده