برچسب: نظریه

نظریه پنجره شکسته چیست؟

نظریه پنجره شکسته یک مفهوم در زمینه جرم‌شناسی است که معتقد است وقوع وقایع معمولاً ناهنجار یا جرم‌آلود در یک محیط، مثل یک خانه، کارخانه یا محل اجتماعی مشخص، نشانگر عدم نظم و ترتیب در آن محیط می‌باشد

فرضیه، مدل، نظریه و قانون در علم

در کاربرد روزمره کلمات فرضیه، مدل، نظریه و قانون تعابیر متفاوتی داشته و بعضا با دقت ناکافی به کار برده می شوند