برچسب: نیروی عشق الهی

مرگ

روح نگهبان چیست

ارواحی که به جهان سوم یا بهشت انتقال می یابند در آنجا هم می بایست کارهای الهی و مثبتی را انجام دهند تا اینکه از تکامل بالا تری بهره مندشوند.

عدد هفت

اعداد در ارتباط با فرشتگان

این توالی نشانه ای نمادین برای تعالی روح است ، تو گام زمینی خود را بردار ، بگذار خداوند تو را همراهی کند ، افکار شما به طور خود به خود به سوی مثبت تر شدن پیش میروند .