پ پ

برچسب: پناهگاه زیر زمینی ییما

جادوگران خدایان

پناهگاه زیر زمینی ییما / جمشید در دوران عصر یخبندان

نوشته گراهام هنکوک در کتاب ” جادوگران خدایان ”  مورخان یونانی نخستین کسانی بودند که درگیر قدمت زرتشت شدند . بعنوان مثال پلوتارخ به ما می گوید که زرتشت پنج هزار سال قبل تر...