برچسب: «پيغام مغزی»

پژوهشگران موفق شدند مغز دو انسان را با اینترنت به هم وصل کنند

پژوهشگران دانشگاه واشینگتن موفق شده اند پیغام های مغزی یک انسان را «از طریق اینترنت» انقال دهند و یک دستور در مغز یکی را در مقصد بدن انسانی دیگر را به واکنش در آورند.