برچسب: BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI،اسلحه بیولوژیکی،باکتری کشنده،بیماری MELIOIDOSIS