برچسب: Linux

نصب لینوکس (GNU/Linux)

 این بار قصد ما بر این است که نصب لینوکس را با هم پیش برویم . چیزی که فکر می کردیم پیش و پا افتاده است اما به شدت