برچسب: MARKETING

بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش به زبان ساده

بسیاری از کاسب کار های بازار نیز همین اعتقاد را دارند.می گویند شما محصول ( خدمات ) با کبفیت تولید (ارایه) کنید مشتری خود به دنبال