برچسب: Rational

نظریه بازی ها

نظریه بازی ها و مدل سازی و محاسبه اعتماد

یک نمونه کاربردی از مطالعات انجام شده در این حوزه ارائه شده که در آن با استفاده از نظریه بازی ها محیط بازارهای الکترونیکی مدل شده است و نشان داده شده است که…