برچسب: TTP

خون

TTP یک بیماری انعقاد خون

فشار خون و درجه حرارت او بسیار بالا بود و ضربان قلبش نیز بسیار شدید و بالاتر از میزان نرمال می زد و همه این تغییرات خیلی سریع اتفاق افتاده بود.