تعیین ساعات سیارات

آسمان

تعیین ساعات سیارات:

براساس موازین کواکب و تعداد ساعات شبانروز هر ساعتی مربوط به سیاره ای هست.

در انگلیسی اسم هر روز با سیاره حاکم روز مرتبطه…

ساندی یکشنبه روز خورشید

مون دی دوشنبه روز ماه

و….

علت حاکمیت سیارات به روزها:

یک چیدمان ثابت براساس فلک سیارات داریم.

زحل – مشتری – مریخ – شمس – زهره – عطارد – قمر.

طبق این چیدمان شروع کن از ساعت اول شنبه از زحل . هر ساعتی یک سیاره برو جلو.

ساعت ۲۴ میشه مریخ.

و ساعت بعدی که ساعت اول یکشنبه هست میشه شمس.

حالا از شمس ۲۴ تا بشمار… ساعت۲۴ میشه عطارد و ساعت بعدی که اولین ساعت دوشنبه هست میشه قمر.

همینجوری میریم جلو تا روز جمعه ساعت اول زهره و ساعت ۲۴ قمر هست.

و دوباره شنبه از ساعت اول زحل شروع میشه.

علت نامگذاری ایام با کواکب و حاکمیت سیارات به ایام این چیدمان هست.

شنبه= زحل

یکشنبه= شمس

دوشنبه= قمر

سه شنبه= مریخ

چهارشنبه= عطارد

پنجشنبه= مشتری

جمعه= زهره

هر روز ساعات ۱ و ۸ و ۱۵ و ۲۲ ساعت کوکب حاکم همون روز هست.

پس جمعه ساعات ۱ و ۸ و ۱۵ و۲۲ ساعت زهره هست.

روش دوم محاسبه ساعات کواکب:

ساعات کواکب با ساعت قرار دادی و رسمی که استفاده می کنیم متفاوت است. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را محاسبه کرده این مقدار زمان را تقسیم بر ۱۲ کرده و مقدار هر ساعت به دست می آید و به اندازه آن که از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم می شویم ساعات کواکب در شب نیز همینطور حساب می شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب کرده و این مقدار را بر ۱۲ تقسیم کرده و طول هر ساعت به دست می آید ساعت اول شب به اندازه یک ساعت کواکب از هنکام غروب است.

به عنوان مثال اگر در یک روز دوشنبه آفتاب ساعت ۷:۰۰ طلوع کند و ساعت ۶:۰۰ عصر غروب کند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب می شود ۱۱ ساعت این مقدار را بر ۱۲ تقسیم می کنیم طول هر ساعت کواکب روز به دست می آید که می شود ۵۵ دقیقه بس ساعت اول این روز که دوشنبه است و ساعت قمر است می شود از ساعت ۷ تا ۷:۵۵ دقیقه. از ساعت ۷:۵۵ دقیقه تا ساعت ۸:۵۰ دقیقه ساعت دوم یعنی ساعت زحل است به همین ترتیب برای ساعات شب از هنگام غروب آفتاب حساب می شود.

بدین ترتیب در هر روز طلوع آفتاب ابتدای ساعت اول است و وقت چاشت(ضحى) ابتدای ساعت چهارم و اذان ظهر دقیقا ابتدای ساعت هفتم هر روز است و نماز عصر ابتدای ساعت دهم و نماز مغرب ابتدای ساعت اول شب است و نیمه شب شرعی ابتدای ساعت هفتم شب می باشد.

ساعات کواکب از ساعت اول روز یکشنبه بدین ترتیب هستند: شمس، زهره، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ و بعد از آن دوباره این ترتیب تکرار می شود و این ساعات به دنبال هم هستند تا یکشنبه هفته بعد که آخرین ساعت شب یکشنبه مریخ می شود و ساعت بعد آن که طلوع آفتاب یکشنبه صبح می شود ساعت شمس است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *