توضیح کلی درموردبختک

چرا ما خواب می بینیم؟

گاهی وقتهادر خواب یه حالتی به انسان دست میده که دچارحالت خفگی میشه وهرکاری میکنه که تکون بخوره نمیتونه وگاهی این حالت منجربه ترس شدیدمیشه.

شخص خیلی تلاش میکنه که ازاین حالت بیادبیرون وقتی تونست یه جای بدنش رومثل دست وپایا انگشت شصت پاروتکون بده ازاین حالت میادبیرون ازقدیم به این مسئله بختک میگفتن که درحالت خواب جنی میافته روانسان ونمیتونه شخص تکون بخوره .

متاسفانه بایدبگم بله بختک وجودداره امااین حالت سنگینی توخواب همه اش کاربختک نیست واین سنگینی سه حالت داره:

حالت۱:

ایجادحالت خلسه وتنش بین روح وجسم هست تواین حالت شخص به آستانه ی خروج روح میرسه اماچون تسلطی برروح نداره فکرمیکنه نمیتونه تکون بخوره وباتکون دادن یک انگشت سریع اون حالت ازبین میره .

توحالت خلسه ی ناخواسته تکون دادن همون یک انگشت هم سخته چون روح ازبدن فاصله کمی گرفته این حالت زمانی پیش میادکه دمای محیط برای انسان نه سردباشه نه گرم یعنی هواروحس نکنه توی رختخواب راحت دراز کشیده ودرسکوت کامل بیشترم زمانی به وجودمیادکه قبل خواب خیلی به موضوعی فکر کرده باشیدکه توی این حالت خودروناخواسته غرق تمرکزوافکار خارجی کردیداین حالت طبیعیه وبرای همه ممکنه چندباری اتفاق بیافته

حالت ۲

هم بخاطرمیدان مغناطیسی زمین هست یعنی مغناطیس زمین رو انسان تاثیر میزاره وحالتی شبیه بالابه وجودمیاداین نوع ازرفتارناخواسته معمولااوایل بهاروپاییزبیشترمیشه که بخاطرانحراف میدان قطبی زمین جهت تغییرفصلهابیشتربه وجودمیاد.

تواین حالت روح داخل بدنه اماعصب فرمان رو منتقل نمیکنه تواین حالت ممکنه باز خواب بری امااثارترسش خیلی کمتره اگه این حالت زیادبراتون پیش میادجای خوابتون رودرراستای شمال به جنوب پهن کنیدکه اهن بدنتون روهم تنظیم میکنه البته غذای چرب ومشکلات فکری بیش ازحدهم این حالت روتشدیدمیکنه درضمن عدم فرمان عصب دربرخی از مواردمربوط به اعتیادبه موادمخدرهم میشه.

حالت۳:

اماسومین حالت که منظورماهست همون بختک است بختک درفرهنگهای مختلف به صورت مختلف بیان میشه اماحالت بختک افتادن عبارت است ازحالتی که شخص توسط نیروی غیرمادی درحالت خواب احاطه شده و قدرت حرکت وتنفس اودچارمشکل میشه دراین حالت شخص احساس خفگی و تعرق شدیدمیکنه

وبه ماننداین هست که کسی روی سینه اش نشسته وشخص نمیتونه تکون بخوره وقتی هم از این حالت بیرون میادتاچنددقیقه نفس میزنه تااروم بشه این حالت برای شخص خیلی طول میکشه امابرای اطرافیان چندثانیه نگذشته ازاونجاکه بعضی شیاطین ازجنس اجنه هستن گاهی مزاحمتهایی برای انسان ازاونجاکه انسان در طول روز اگاهانه ازشیطان واجنه گریزانند.

گاهی ازاجنه درعالم خواب سراغ انسان میان که مزاحمتهای اینها۳دسته ازگروه مختلف هستند

گروه اول:

همون بختک هست کلمه بختک ازدوبخش بخ به اضافه تک ساخته شده مااجنهایی داریم که اسامی مختلفی دارن خودبخ داستانش طولانیه امااین جناب بخ زمانیکه انسان خوابه میادسراغش وخودش روروی انسان میندازه وبا این کاروحشت رو به دل انسان میاره وازاذیت کردن لذت میبره .

البته چراهمیشه این کار روانجام نمیده؟

بیشترزمانی سراغ انسان میادکه شخص چندتامشخصه داشته باشه و اون شبی که بختک میاد سراغ شخص دلیل داره دلیلش هم اونه که چون بختک از شیاطینه دوستدارکسی میشه که بعضی کارهایی که ضدالهی است روانجام داده باشه وکاری کرده که موردرضایت شیاطین لعین بوده وبخ ازاون راضی بوده .

دوم:

البته گاهی هم بخاطر ازار مسلمان خودشون روروی اون میندازه جنی که این کارروانجام میده یعنی اذیت مسلمون رودرخواب انجام میده اسمش تاپواست که جنی سنگین وزن وسیاه و درشت اندامه وفشارزیادی روی شخص مسلمون توخواب میاره اگرکسی تو خواب زیاددچاراین مشکل میشه اول بایدنجس نباشه قبل خواب ایت الکرسی وچهارقل بخونه دراینصورت هیچ جنی توان اذیتش رونخواهدداشت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *