روح چگونه ازبدن انسان خارج می شود؟

خروج روح از بدن به دو صورت (دفعی) و (تدریجی) صورت می گیرد.حالت دفعی آن را که ما از آن به عنوان (سکته مغزی یا قلبی) یاد می کنیم ویادراثرضربات به سر و تصادف حاصل می شود، وقتی است که فرد بلافاصله مرگ بر تمام جسمش مستولی می شود.وتدریجی آن وقتی است که انسان در بستر افتاده وخودش نیز شاهد خروج تدریجی روح از بدنش می باشد که از ناحیه ی پاشروع شدوبه سر ختم می شود،ودرآن موقع سربه طرفی خم می شود و بدن بی حرکت می ماندوقلب و ریه و مغز از کار می افتد و مشخص می شودکه مرگ جسم حاصل شده است.شاهدی برای حالت تدریجی خروج روح از بدن،این است که از افراد محتضر زیاد شنیده شده که می گویند:(روح دیگر در دست وپاهای من نیست و به سمت بالا می آید.) یکی از دانشمندان معروف روح شناس بنام(سیر پاکس)می گوید:(من در بالین اشخاص زیادی که در حال احتضار بوده اندحضور داشتم وآخرین گفتار آنها را شنیده و معتقد شده ام که روح ازقالب مادی محتضراز طرف سر خارج می شود وپس از خروج مانند یک ابربخار بالای سر مرده تشکیل می شودکه شکل همان شخص است.
دربرخی رویاهاوسفرهای روحی، چنین به نظرمی رسدکه روح یاکالبدهای بالاتر از کالبد فیزیکی انسان،به وسیله ی نیرویی مکنده و مخفی به طرف بالاکشیده می شود. این نیروهمانندنیروی جاذبه است، ولی در خلاف جهت آن عمل می کند.این نیرو به حدی قوی است که دربرخی اوقات اختیاراز دست فردخارج می شودوکششی ناخودآگاه روح راباسرعتی بسیارزیادبه بالا می کشد.به همین خاطر روح به وسیله ی نوعی مکش به طرف بالایاطبقات آسمانی یابه طرف روح الهی کشیده می شود.اماچرااین نیروی مکش وجود دارد؟
هرچه به طرف جهان های بالاتروطبقات روحانی پیش می رویم بسامدروح بیشتر می شودوطبقات بالاترآمیختگی کمتری با ماده دارند.به همین خاطر به دلیل وجود طبقه روح خالص درمناطق بالاتروکشش جنس به سوی همجنس خوددر خروج های روحی بافرکانس آگاهی بالاتر این مورد به وضوح به چشم می خورد.در اغلب شعرهای عرفانی نیزاین کشش به صورت علاقه روح انسان به آسمان و خیمه زدن روح ها در گردون توصیف شده است.به زبانی بسیار ساده می توان گفت همانندنیروی جاذبه در روی زمین،نیروی جاذبه ی روحی در طبقات آسمانی وجود دارد.
هر شب وقتی که مابه خواب میرویم روح ما بدن ماراترک میکندوبه آرامی به بسیاری ازقلمروهای مختلف سفر میکند، قلمروی که روح ما از آن است.
دراین فرایندروح بطور کامل از بدن جدا نمی‌شود.دلیل این امراین است که یک نقطه خروجی خاص وجود داردکه روح،بدن راب هنگام خواب تاقبل(خروج نهایی)مرگ ازبدن بتواندترک کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *