فرشتگان قانون جذب

فرشتگان

فرشتگان

دعایی برای عشق

من راگوئل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا قلب مرا برای همه اطرافیانم و برای همه کسانی که ملاقات کرده ام، از عشق پر کن. اجازه بده تا من از قلبهای حساس درون مان قدردانی کنم و قلب مرا در درون این فرایند بگشا.

بگذار عشق در سرتاسر وجودم مانند خون درون رگهایم جاری باشد، زندگی را برایم پر از شادی و یک جشن واقعی قرار بده. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای محافظت

من میکائل را فرامی خوانم تا اکنون با من باشد. ای فرشته برکت داده شده، لطفا مرا با خوبی عاشقانه ات احاطه کن و قلبم را با قدرتی که برای ساختن زندگیم به آن نیاز دارم پر کن. لطفا مرا از همه منفی ها محافظت کن و نوری را بر مسیری که نیاز دارم تا تعقیب کنم، روشن ساز. اگر افتادم لطفا مرا بلند کن، و کمکم کن تا زندگی ای را ببینم که می باید زندگی اش کنم. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای فراوانی (مالی)

من رافائل را صدا می کنم تا اکنون با من باشد. لطفا مرا با مهربانی شفا دهنده ات احاطه کن و قلبم را از هر منفی پاک کن. مرا از همه تاریکی ها شفا بده و وجود مرا به سوی عشق و نورت بگشا. لطفا کمکم کن تا مسیر و جاده درست به سوی فراوانی را بیابم. اجازه بده همه چیزهای خوب در سراسر زندگیم به جریان بیفتند و اجازه بده تا آنچه را که دارم با دیگران به اشتراک بگذارم. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای شادی

من زَدکیئِل را صدا می کنم تا اکنون با من باشد. لطفا مرا با رحمت عاشقانه ات احاطه کن. کمکم کن تا کسانی را که به منآسیب زدند را ببخشم و لطفا از آنهایی که به من آسیب زدند بخواه که به نوبه خود مرا ببخشند. هنگامی که برای ایجاد یک انتخاب منفی وسوسه شدم، لطفا با من باش و مرا به یک جهت بهتر متمایل کن. قلبم را از همه درد و رنج پاک کن و قلبم را به شادی ای که زندگی می تواند به ارمغان بیاورد، بگشا. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای خِرد

من جوفیئِل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا مرا با رنگین کمان الهام و مکاشفه احاطه کن. بگذار رنگهای زندگی و همه زیبایی ای که در هر جا هست را ببینم. لطفا ذهنم را و قلبم را به الهام و مکاشفه باز کن تا بتوانم بهترین مسیر را بیابم و بهترین سفر ممکن را در پیش گیرم. اجازه بده تا زندگی را واضح ببینم، با همه جزئیاتش، و کمکم کن تا بدانم چگونه خردمندانه هر چیزی که می بینم را رسیدگی کنم. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای موفقیت

من یوریئل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا مرا با خِرد خودت احاطه کن و مرا نسبت به هر چیزی که نیاز دارم بدانم روشن کن. کمکم کن تا مرزهایی که مرا از موفقیت باز میدارند را ببینم و در آسان کنار زدن آنها یاریم کن. لطفا قلبم را به راه درست باز کن تا باشد تا بر آن در شادی و با موفقیت قدم گذارم. از تو سپاسگزارم.

دعایی برای اقبال خوب

من گبریئل (جبرئیل) را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا قلبم را و روحم را از همه منفی پاکسازی کن و وجود مرا به سوی همه چیزهای خوب بگشا. هنگامی که در گذشته گیر کردم، لطفا راهی را نشانم بده تا در مکان درست بایستم تا خوش اقبالی مرا بیابد. اجازه بده در همه چیزها، مثبت باشم و در پاسخ، اجازه بده همه چیزهای خوب به سوی من بیاید. از تو سپاسگزارم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *