قانون جذب فرشتگان

فرشتگان

فرشتگان

✍هر چى بیشتر فرشتگان را به  زندگیمان فرا بخوانیم، زندگیمان آمادگی بیشتری برای بازتاب درخششهای بهشتی می یابد.

قدرت شفابخش فرشتگان بی نهایت است. آنها  میتوانند گرفتاری های ما را در حیطه روابط،شغل، مسائل مالی، مشکلات مسکن و دیگر نابسامانی ها در زندگی مرتفع سازند.

با پیروی از چندمرحله می توانیم یاری ایشان را جلب نماییم

مراحل جذب یاری فرشتگان

◇مرحله ﺍﻭﻝ :

 ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ :

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻧﻬﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﯽ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

 ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

◇مرحله ﺩﻭﻡ :

ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎملا ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

◇مرحله ﺳﻮﻡ :

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯽ ﮐﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ.

 ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ.

◇مرحله ﭼﻬﺎﺭﻡ :

 پس ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﯾﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻧﻮﺍ، ﺭﺅﯾﺎ، ﺑﺼﯿﺮﺕ، ﺍﺩﺭﺍﮎ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ، ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ملاﺋﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﯾﯽ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﯾﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﻫﯿﺪ ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ، ﺍﮔﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻟﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *