آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

اردوی استارتاپ

اردوی استارتاپ ویکند قزوین ۹۶ از امروز شروع میشود

استارتاپ ویکند ها ، محل مناسبی برای عرضه ایده های نوآورانه و فناورانه است . از این رو هرماهه در شهر های مختلف ایران این رویداد های مهم در حال برگزاری هستند . از...