بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۷

بیلش را پارو کرده

 می گویند، اگر کسی‌ چهل‌روز پشت‌  سر هم‌ جلو در خانه‌اش‌ را آب‌ و جارو کند، حضرت‌ خضر به‌ دیدنش‌ می‌آید و  آرزوهایش‌ را برآورده‌ می‌کند.

اگر روح وجود ندارد پس علت خواب چیست؟

ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺴﺒﯽ ﺍﺩﺭﺍﮐﺎﺕ ﺣﺴﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﺭﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

چرا ارواح روی زمین می مانند؟

روحی که بر روی زمین است هنوز کاملا از این دنیا جدا نشده و هنوز به دنیای دیگر، بهشت، برزخ و یا هرنام دیگری که بر آن بنهیم سفر نکرده است.

نحوه گرفتن فال ورق و آشنایی با معانی کارت ها

برای گرفتن فال ورق کارت ها باید توسط شخصی که فال برایش گرفته میشود یا شخص فال گیرنده مخلوط شده و بر زده شود و در هنگام بر زدن کارت ها تا حد امکان باید فقط به سوال یا نیت توجه داشت.

دلیل ترس از تاریکی مشخص شد

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که ترس از تاریکی یک مسئله است که از تاریخ اولیه بشر بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

  در زمان‌های‌ دور، کشتی‌ بزرگی‌ دچار توفان‌ شد و باعث‌ شد  که‌ کشتی‌ غرق‌ شود. مسافران‌ کشتی‌ توی‌ آب‌ افتادند.