پ پ

نویسنده: مدیر

زن هاى وسواسى

زنهاى وسواسى

روانشناسی زناشویی – بد نیست زن نسبت به شوهرش مختصر مراقبتى داشته باشد لیکن نه به حدى که به بدگمانى و وسواسیگرى منتهى شود