نویسنده: boshra t69

طوفان عظیم متیو

تا روز چهارم اکتبر، صد ها نفر در کشور فقر زده هاییتی کشته شدند و طوفان متیو با سرعت ۲۳۳ کیلومتر بر ساعت کشور هاییتی