دسته: مهارت های فردی

احساس تنهایی

شهرهای تنهای جهان

هنری میلر، نویسنده آمریکایی، بعد از یک دهه زندگی در پاریس به نیویورک برمی‌گردد و می‌نویسد: «نیویورک شهری همیشه 

راست بگو

خالی نبند، راست بگو

همکاری داشتم که بی‌دلیل و البته از روی عادت دروغ می‌گفت. کارهایی را که نکرده بود، به ‌عنوان بخشی از تجربه‌های هیجان‌انگیزش