دسته: مهارت های فردی

راست بگو

خالی نبند، راست بگو

همکاری داشتم که بی‌دلیل و البته از روی عادت دروغ می‌گفت. کارهایی را که نکرده بود، به ‌عنوان بخشی از تجربه‌های هیجان‌انگیزش