دسته: داستان های خواندنی

داستان های خواندنی

داستان موبد وخرس

‏‏به هنگام پادشاهی‌ خسرو انوشیروان دادگر، موبدی بود خردمند، بی‌‌آزار و آزموده. او دختری داشت نیکو. اما هنوز در خانه مانده بود و بی‌‌شوهر.

مارمولک‌

عشق_مارمولک 

این یک داستان واقعی است که در ژاپن اتفاق افتاده است . شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد