دسته: مطالب جالب و خواندنی

آیا انسان به نهایت افزایش طول عمر خود رسیده است؟

داده های جدید قویاً نشان دهنده این هستند که بیشترین میزان طول زندگی انسان، محدود است، و مهم تر این که احتمالاً در حال حاضر، انسان به نهایت این حد رسیده است.