دسته: مهندسی برق

تخلیه الکتریکی

تخلیه الکتریکی

دو الکترود کروی را به باتری ای از خازن ها وصل می کنیم و به کمک یک ماشین ویمچورست شروع به پر کردن خازن ها می کنیم.

قوس الکتریکی

قوس الکتریکی چیست؟

اگر یک هادی زمین شده یا هادی دیگری که دارای ولتاژ بالایی است تماس یابد ، ممکن است عایق هوای بین آنها شکسته و باعث ایجاد