دسته: علوم و مهندسی

نئاندرتال‌ها

انسان‌ها و نئاندرتال‌ها ۱۰۰ هزار سال قبل با هم آمیزش داشتند!

نتایج یک تحقیق ژنتیکی تازه حاکی از آن است که انسان‌های امروزی و نئاندرتال‌ها حدود ۱۰۰ هزار سال پیش، یعنی زودتر از آن چیزی که پیشتر تصور می‌شد، با هم آمیزش می‌کرده‌‌اند.