دسته: حوادث عجیب

خرابه های مارکاهواسی

خرابه های مارکاهواسی

در کوهستان های آند، صخره های عجیبی وجود دارد که از آن ها با عنوان «خرابه های مارکاهواسی» (The Marcahuasi Ruins)

بهشت

سه کیف دستی از بهشت

یک طرح عجیب وجود دارد که هرازگاهی در نقطه ای از جهان پیدا می شود. این طرح شبیه یک کیف دستی کوچک بوده که

احتراق اعضای بدن

احتراق اعضای بدن

احتراق خود به خودی انسان یا SHC به پدیده احتراق اعضای بدن انسان های زنده بدون وجود عامل خارجی مشخص...