دسته: موفقیت

چگونه از مدیران بازخورد بگیریم

بازخوردهای سازنده بهترین راه فهمیدن اشتباهات و بهبود روش انجام کار هستند. بازخوردهای سازنده خودبه‌خود ارائه نمی‌شوند